Privacy

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 58653678

BTW nummer: NL853126409B01

Privacyverklaring

DownTown Veenendaal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van de bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wettelijke bepalingen

Artikel 1

 1. Website (hierna ook “de website”) DownTown Veenendaal, www.downtownveenendaal.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “de beheerder”) Basiliek Veenendaal BV, gevestigd aan de Wiltonstraat 56, 3905 KW Veenendaal, kvk-nummer 58653678.

Toegang tot de website

Artikel 2

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke en/of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Artikel 3

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website

Artikel 4

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

Verantwoordelijkheden

Artikel 5

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Het verzamelen van gegevens

Artikel 6

 1. Uw gegevens worden verzameld door DownTown/Basiliek Veenendaal BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken en versturen van bestellingen en/of mailing.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Artikel 7

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via administratie@basiliekveenendaal.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Artikel 8

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode & Woonplaats
 • Mailadres
 • telefoonnummer

Verwerking van de persoonsgegevens

Artikel 9

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijk het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Artikel 10

Op de volgende manieren willen wij zo veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan:

 • We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen met persoonsgegevens.
 • Gaat er iets mis met onze beveiliging, waardoor mensen buiten DownTown/Basiliek Veenendaal B.V. de persoonsgegevens kunnen zien of waardoor dit gevaar ontstaat? Dan registreren we dit, en handelen we het zorgvuldig af. We melden deze incidenten bij de toezichthouder, en als dat nodig is ook bij u.
 • Alleen medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij ons werken, geldt deze verklaring nog steeds.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming .

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0318-209700 of administratie@basiliekveenendaal.nl.

Bewaartermijn gegevens

Artikel 11

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

Artikel 12

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen iet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Social Media Cookies: Cookies om de inhoud van onze website te delen via Social Media. Social Media netwerken doen aan profiling en tracking van bezoekers. Door deze cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door social media.
 • Overig: Cookies die niet in één van de andere categorieën zijn te plaatsen. Door deze cookies te accepteren kan uw internetgedrag gemonitord worden door social media, advertentie of andere netwerken.
  Advertentie en Social Media Cookies verzamelen gegevens over de activiteiten van individuele gebruikers. Hiermee wordt door derde partijen, zoals adverteerders, gegevens verzameld om op u afgestemde advertenties te kunnen tonen.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Artikel 13

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Contact

Artikel 14

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u zich richten tot DownTown/Basiliek Veenendaal, info@basiliekveenendaal.nl, 0318-209700.

Softwareprogramma

Artikel 15

Voor de administratieve afhandeling maakt DownTown Veenendaal gebruik van Rentman en YOB. De loonadministratie wordt verzorgd door Schaap & Van Dijk Accountants. Met deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor DownTown Veenendaal en is gemaakt op 11 september 2019. Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden.

Heeft u vragen over privacy?

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact met ons op via 0318-209700 of per e-mail, administratie@basiliekveenendaal.nl.